Όροι Χρήσης

Τα άρθρα στην παρούσα ιστοσελίδα αποσκοπούν στο να παρέχουν γενική ενημέρωση στον αναγνώστη. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την διάγνωση ή την συμβουλή του ειδικού που πρέπει να γίνεται σε προσωπική επαφή με το άτομο, καθώς κάθε άνθρωπος αποτελεί, οργανικά και ψυχικά,  μία διαφορετική και ξεχωριστή οντότητα.

ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού τόπου αποτελεί αντικείμενο Πνευματικής Ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικών Δικαιωμάτων. Τα δικαιώματα του περιεχομένου παραμένουν στον Νικόλαο Γ. Βακόνδιο. Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου που δεν επιτρέπεται ρητά βάσει των παραπάνω Όρων και Προϋποθέσεων, αποτελεί παραβίαση των όρων αυτών και καταστρατηγεί τους Νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων κ.λ.π. Ο/οι δικαιούχος/οι έχει τη διακριτική ευχέρεια να αλλάξει ή καταργήσει το περιεχόμενο ή την παρουσία της Ιστοσελίδας, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλα τα δικαιώματα που δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν, επιφυλάσσονται υπέρ του Νικόλαου Γ. Βακόνδιου.